Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – SocialLane Academy

Voor consumenten en bedrijven

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Account: de persoonlijke digitale omgeving op de Website waar de Klant toegang tot heeft, teneinde gebruik te maken van de Dienst.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Content: het geheel aan informatie dat door SocialLane Academy via de Website aan de Klant ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot opleidingen, video’s teksten en de lay-out van de Dienst.
Dienst: de SocialLane Academy; het aangeboden online platform waarop cursussen worden aangeboden die Klanten kunnen volgen.
Inschrijving: de opdracht van de Klant ommet SocialLane Academy een overeenkomst te sluiten voor het afnemen van een Dienst.
Intellectueel eigendom: alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de Dienst en de Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content.
Klant: de natuurlijk persoon (consument), het bedrijf of de instelling waarmee door SocialLane Academy een overeenkomst wordt gesloten.
SocialLane Academy: Handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SocialLane B.V.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen SocialLane Academy en de Klant op grond waarvan SocialLane Academy zich verplicht tot het leveren van de Dienst, onverminderd alle andere verplichtingen voor SocialLane Academy en/of de Klant die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien.
Website: het platform van SocialLane Academy dat via de website www.sociallane-academy.nl en onderliggende pagina’s beschikbaar is.

Artikel 2 – Toegang tot de Dienst

 1. Na het tekenen van de overeenkomst, heeft de Klant, indien sprake is van een natuurlijk persoon (consument), veertien dagen bedenktijd.Na het verstrijken van deze bedenktijd ontvangt de Klant toegang tot de Dienst.
 2. De Klant krijgt toegang tot de Dienst via een Account aangemaakt door SocialLane Academy. Na het ontvangen van de inloggegevens heeft de Klant direct toegang tot het Account.
 3. De Klant staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het Account.
 4. De Klant verklaart, indien sprake is van een natuurlijk persoon, tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De Klant die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt, verklaart voor het registeren van het Account en het gebruik van de Dienst, uitdrukkelijke toestemming te hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de Klant.

Artikel 3 – Gebruik van de Dienst

 1. De Dienst bestaat eruit dat de Klant een Account met toegang tot de Website krijgt, waarop de Klant een opleiding, cursus of training kan volgen middels de daarop beschikbaar gestelde Content.
 2. De opleiding, cursus of training heeft een vooraf aangegeven en/of afgesproken studieduur. Tijdens deze duur vindt de coaching plaats.
 3. De coaching omvat het beoordelen van de praktijkopdrachten, waar nodig het geven van feedback en het beantwoorden van gestelde vragen via de leeromgeving. Bij het volgen van de volledige opleiding online marketing, wordt de coaching aangevuld met persoonlijke begeleiding in de vorm van 1-op-1 contactmomenten.
 4. Onder de voorwaarden, zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de overeenkomst, verleent SocialLane Academy aan de Klant een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content, gebruik te maken voor persoonlijke studiedoeleinden.
 5. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden mogen de voor rekening van de Klant komende activiteiten in het kader van de Dienst, waaronder mede het gebruik van de Website, uitvoeren van opdrachten en de communicatie met andere Klanten via de Dienst, niet:
  a. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
  b. discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, nodeloos kwetsend of anderszins ongepast zijn, ter beoordeling van SocialLane Academy;
  c. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen, of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van de Dienst te omzeilen;
  d. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardwarematige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
  e. een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij SocialLane Academy hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
  f. in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de Privacy policy van SocialLane Academy, of enige geldende wet- en/of regelgeving;
  g. inbreuk maken op de rechten van SocialLane Academy en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectueel eigendom en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  h. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
  i. de belangen en goede naam van SocialLane Academy kunnen schaden.

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Dienst

 1. SocialLane Academy levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. SocialLane Academy geeft geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. SocialLane Academy is tegenover de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
 2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur (laptop of computer) en deugdelijke telecom faciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.
 3. SocialLane Academy is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Klant, de Dienst, de Website en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.
 4. SocialLane Academy is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de Website en de Dienst.

Artikel 5 – Betaling

 1. Voor het gebruik van de Dienst kan de Klant een periodieke of eenmalige vergoeding verschuldigd zijn op basis van de door SocialLane Academy vastgestelde tarieven en andere afspraken. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 2. Indien een periodieke betaling is overeengekomen, betaalt de Klant binnen de termijn die op de factuur is vermeld. Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
 3. Indien na het verstrijken van de termijn door SocialLane Academy nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Klant direct in verzuim, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is de Klant over het verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan SocialLane Academy de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door SocialLane Academy gemaakte kosten in verband met te late betalingen ten laste van de Klant. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 40,-. Indien de Klant een natuurlijk persoon is, zal aansluiting worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke (incasso)tarieven.
 4. Ingeval van verzuim, is SocialLane Academy gerechtigd de toegang tot het Account en het Gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel op te schorten of te beperken tot het moment waarop volledig aan de betalingsverplichting is voldaan.
 5. Klachten met betrekking tot facturen en/of dienstverlening schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Eventuele terugbetalingen geschieden binnen een periode van 30 dagen.

Artikel 6 – Duur en opzegging

 1. De studieduur is afhankelijk van de gekozen opleiding, cursus of training.
 2. De duur van de overeenkomst is minimaal één jaar en geldt in ieder geval tot en met de laatste toegangsdatum van de persoonlijke digitale omgeving op de Website.
 3. Indien de Klant een consument is, heeft de Klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een overeenkomst, het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen, schriftelijk via e-mail of brief te ontbinden.
 4. De overeenkomst kan tijdens de duur na het verstrijken van de 14 kalenderdagen genoemd in artikel 6 lid 3 niet tussentijds worden geannuleerd of opgezegd.
 5. Na de het aflopen van de overeenkomst, kan opnieuw een overeenkomst worden afgesloten.
 6. Het sluiten of verwijderen van een Account kan schriftelijk via e-mail of brief worden aangevraagd.
 7. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die SocialLane Academy ten dienste staan, is SocialLane Academy te allen tijde met opgave van reden gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
  a. de Klant op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
  b. SocialLane Academy van mening is dat de handelingen van de Klant schade aan de Academy of derden kunnen toebrengen.
 8. Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor de Klant per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. SocialLane Academy verwijdert bij beëindiging het Account. SocialLane Academy is niet gehouden om na beëindiging van de overeenkomst, enige Content aan de Klant te verstrekken.

Artikel 7 – Financiering via STAP-budget

 1. De Klant kan gebruik maken van het STAP-budget, dat beschikbaar wordt gesteld door de overheid om de vergoeding van een opleiding, cursus of training (deels) te financieren. De Klant dient dit bij inschrijving aan te geven.
 2. Indien het tarief van de opleiding, cursus of training hoger is dan het toegekende STAP-budget, dan wordt het resterende bedrag rechtstreeks gefactureerd aan de Klant en door de Klant voldaan.
 3. Voor het verkrijgen van een STAP-aanmeldingsbewijs, verstrekt de Klant gegevens aan SocialLane Academy die door de overheid verplicht op het bewijs moeten worden vermeld. Dit zijn het adres en de geboortedatum van de Klant.
 4. Slechts als bij de inschrijving vooraf voldaan is aan artikel 7 lid 1 en alleen als UWV geen STAP-budget aan de Klant toekent, dan heeft de Klant in dit uitzonderlijke geval, in afwijking op artikel 6 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden, de mogelijkheid om de inschrijving kosteloos te annuleren en de overeenkomst te ontbinden. Dit kan tot 1 week na ontvangst van de afwijzing van UWV.
 5. Het STAP-budget wordt door de overheid aan de Klant toegekend en de Klant is zelf verantwoordelijk voor het STAP-aanvraagproces en alle voorwaarden en verplichtingen van het STAP-budget; waaronder ook het doorgeven van wijzigingen en meldingen aan UWV en een minimale deelname van 80% van de scholing.
 6. SocialLane Academy is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de STAP-aanvraag van de Klant bij UWV.
 7. Na het verstrijken van de einddatum van de studieduur verstrekt SocialLane Academy een Bewijs van deelname aan UWV. In dit Bewijs van deelname staat het resultaat van de gevolgde opleiding, cursus of training. Dit kan positief of negatief zijn. Een positieve verklaring wordt in ieder geval afgegeven als de scholing is afgerond met een certificaat of als er een deelnamepercentage van ten minste 80% is geweest. Als het Bewijs van deelname negatief is, kan UWV ertoe overgaan het subsidiebedrag van het STAP-budget bij de Klant terug te vorderen en/of de Klant voor een periode uit te sluiten van STAP-budget.
 8. Het tussentijds beëindigen van de studieduur kan ertoe leiden dat er geen positief bewijs van deelname kan worden afgegeven.
 9. SocialLane Academy is niet aansprakelijk voor een eventuele terugvordering van de door UWV verstrekte subsidie in de vorm van het STAP-budget bij een negatief bewijs van deelname.

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 1. SocialLane Academy, haar personeel en/of voor SocialLane Academy werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 2. De Klant geeft SocialLane Academy volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de registratie van het Account en/of het gebruik van de Dienst.

Artikel 9 – Intellectueel Eigendom

 1. Het Intellectueel Eigendom berust bij SocialLane Academy en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige rechten over te dragen aan de Klant of derden.
 2. Voor zover niet expliciet toegestaan op basis van deze Algemene Voorwaarden, mag de Klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SocialLane Academy:
  a. (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of Content op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook (doen) downloaden, kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden;
  b. substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken of herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de c. Website en/of Content opvragen of hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet;
  c. kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectueel Eigendom verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen;
  d. domeinnamen, merken of Google Ads registreren die te maken hebben met de Dienst.

Artikel 10 – Garanties en vrijwaringen

 1. De Dienst bevat slechts de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen zoals de Klant deze aantreft op het moment van gebruik. SocialLane Academy geeft garanties ten aanzien van de kwaliteit en juistheid van de Content en de integriteit van de Dienst. SocialLane Academy is niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen.
 2. SocialLane Academy respecteert te allen tijde de Reclamecode en de NRTO gedragscode voor de consumentenmarkt en/of zakelijke markt.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. In het geval dat SocialLane Academy voor schade aansprakelijk is jegens de Klant, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot:
  a. directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – zoals bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten);
  b. de door de Klant in het lopende kalenderjaar aan SocialLane Academy betaalde vergoedingen voor het gebruik van de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van SocialLane Academy is voortgevloeid;
  c. alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van SocialLane Academy geldt hetgeen bepaald in lid 1 niet;
  d. de aansprakelijkheid van SocialLane Academy strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor SocialLane Academy verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van SocialLane Academy of die door SocialLane Academy zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst).

Artikel 12 – Forum en toepasselijk recht

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. SocialLane Academy heeft een klachtenprocedure. Deze is gepubliceerd op de website. Als lid van de NRTO is SocialLane Academy ook aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken.
 3. Alle geschillen tussen SocialLane Academy en de zakelijke Klant worden bij uitsluiting beslecht door de binnen het arrondissement van Den Haag, Nederland, bevoegde rechter.